Toiminta

Teleforum ry on digitaalisten palveluiden tuottajien yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on parantaa toimialan yritysten liiketoimintaedellytyksiä. Teleforumin henkilöstön, hallituksen ja yhteistyökumppanien muodostaman laajan asiantuntijaverkoston syvällinen tietämys digitaalisesta liiketoiminnasta on monin tavoin jäsenistön hyödynnettävissä.

Tiedotus ja koulutus

Teleforum tiedottaa jäsenilleen lainmuutoksista ja muista ajankohtaisista asioista. Yhdistys tuottaa puolivuosittain markkinatutkimuksen, jonka tuloksista jäsenyritykset saavat tuoreeltaan tarkemmat tiedot.

Teleforum järjestää myös kaikille avoimia seminaareja ja pienempiä tapahtumia. Tapahtumien järjestämisessä Teleforum tekee tiivistä yhteistyötä mm. Teknologiateollisuuden, MobileMondayn ja Forum Viriumin kanssa.

Neuvonta

Teleforumin toimisto tarjoaa jäsenyrityksille yksilöllistä ja luottamuksellista neuvontaa toimialaa koskevien normien tulkinnassa ja muissa lakiasioissa. Uusien palvelukonseptien osalta voidaan jo ideointivaiheen sparrauksella selvittää palvelun mahdolliset juridiset sudenkuopat. Erityisesti palveluiden markkinoinnin, hinnoittelun ja laskutuksen pelisääntöjä sekä operaattoriyhteyksiä koskevissa kysymyksissä palveluntarjoajan kannattaa kääntyä yhdistyksen toimiston puoleen.

Edunvalvonta

Teleforum seuraa aktiivisesti lainsäädännön kehitystä ja viranomaistoimintaa huolehtien jäsenkuntansa näkökulman esille tuomisesta lainvalmistelussa ja muussa toimialaa koskevassa julkisen vallan toiminnassa.

Yhdistyksellä on edustus alan kannalta keskeisissä työryhmissä ja aktiiviset yhteistyösuhteet esimerkiksi Liikenne- ja viestintäministeriön, viestintäviraston, kuluttajaviraston ja tietosuojavaltuutetun kanssa. Teleforum seuraa tiiviisti myös teleoperaattoripuolella tapahtuvaa kehitystä, uusia palveluita ja sopimusehtojen muutoksia.

Toimialan itsesääntely

Teleforumin yhteydessä toimii Maksullisten puhelinpalveluiden eettinen lautakunta (MAPEL), joka valvoo itsesääntelyn keinoin lisämaksullisten puhelin- ja mobiilipalveluiden markkinoita. Vuodesta 1998 toiminut MAPEL on vakiinnuttanut paikkansa toimialan valvojana ja saanut tunnustetun aseman myös viranomaisten keskuudessa, minkä johdosta viranomaisten tarve luoda palveluntuotantoon vaikuttavaa uutta sääntelyä on jäänyt vähäiseksi. Itsesääntely on tehokas ja taloudellinen tapa huolehtia alan yhteiskuntavastuusta ja kuluttajien oikeuksien toteutumisesta. MAPELin toiminnan rahoittavat toimialan yritykset sopimusperusteisesti.

 

(comments disabled)