Yhdistyksen säännöt

TELEFORUM ry: säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja kielet
Yhdistyksen nimi on Teleforum r.y., ruotsiksi Teleforum r.f. ja kansainvälisissä yhteyksissä
yhdistyksestä voidaan epävirallisesti käyttää englanninkielistä nimeä Teleforum Association
ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen kielet ovat suomi ja ruotsi, rekisteröimis-
ja pöytäkirjakielenä kuitenkin suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa sähköisten lisäarvopalveluiden tuottajien yhteisiä ja
yleisiä etuja ja oikeuksia, lujittaa tuottajien asemaa ja kohottaa niiden palveluiden tasoa
sekä edistää tuottajien välistä yhteistyötä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
-järjestää yhteisiä neuvottelutilaisuuksia, näyttelyitä ja messuja
-harjoittaa tiedotus-, koulutus-, konsultointi- ja julkaisutoimintaa
-tehdä esityksiä viranomaisille ja telealan organisaatioille palveluntuottajien toimintamahdollisuuksien
parantamiseksi
-tehdä sopimuksia ja antaa jäsenilleen niitä koskevia ohjeita ja suosituksia
-harjoittaa ja tukea yhdistyksen toimialaan liittyvää tutkimustoimintaa
-luoda ja ylläpitää yhteyksiä televiestinnän alalla toimiviin kansallisiin ja kansainvälisiin
yhteisöihin
-ylläpitää Maksullisten puhelinpalveluiden eettistä lautakuntaa, jonka tehtävänä on valvoa
maksullisten palveluiden itsesääntelyä.

3 § Jäsenyys
Jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa toimiva palveluntuottaja, joko yksityinen henkilö
tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus jäseneksi hyväksyy ja joka sitoutuu noudattamaan
yhdistyksen sääntöjä ja niiden nojalla tehtyjä päätöksiä ja sopimuksia. Lisäksi yhdistyksen
kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö,
jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

4 § Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus
– neuvotella yhdistyksen toimihenkilöiden kanssa ja pyytää toimenpiteitä yhdistyksen toimialaan
liittyvissä kysymyksissä.
– pyytää yhdistyksen toimenpiteitä niin hyvin toisen jäsenen kuin yhdistyksen ulkopuolisen
taholta harjoitetun vilpillisen kilpailun tai muun hyvien liikeperiaatteiden vastaisen
toiminnan lopettamiseksi joko sovittelulla tai muilla käytettävissä olevilla keinoilla
– vaatia toimenpiteitä, kun yhdistyksen sääntöjä, tarkoitusperiä, päätöksiä tai sen tekemiä
sopimuksia on rikottu tai milloin jonkun jäsenen tai sen tuottaman palvelun menettely on
ollut sopimatonta.
Yhdistyksen jäsen on velvollinen
– noudattamaan näitä sääntöjä ja niiden nojalla tehtyjä päätöksiä ja sopimuksia
– edistämään yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista
– pidättäytymään sellaisesta menettelystä, joka saattaa alentaa puhelinpalveluiden arvoa
tai vahingoittaa niiden etuja tai on yhdistyksen pyrkimysten ja päämäärien vastainen
– antamaan pyynnöstä yhdistykselle tietoja, joita yhdistys tarvitsee toimintaansa varten,
kuten jäsenmaksun laskemiseen, jäsenluetteloon sekä yhdistyksen sisäiseen tutkimukseen
tarvittavat tiedot, ei kuitenkaan liikevaihtotietojaan.

5 § Maksut
5.1. Jäsenmaksu
Jäsen suorittaa vuosittain ennen marraskuun viimeistä päivää yhdistykselle jäsenmaksun,
josta päättää vuosittain yhdistyksen varsinainen kokous tulo- ja menoarvion käsittelyn
yhteydessä. Jäsenmaksun viivästyessä on yliajalta maksettava korkolain mukainen korko.
Jäsenmaksu muodostuu kaikille jäsenille samasta perusmaksusta sekä lisämaksusta. Hallitus
esittää kokoukselle ehdotuksen seuraavan vuoden jäsenmaksuista, jotka perustuvat
kaikille samaan perusmaksuun ja jäsenten palvelutoiminnan laajuuden mukaiseen lisämaksuun.
Kokous vahvistaa perusmaksun suuruuden ja lisämaksunlaskentaperusteet.
Yhdistyksestä eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun myös
siltä vuodelta, jonka aikana jäsenyys päättyy.
Uusilta jäseniltä peritään yhdistyksen kokouksen vuosittain vahvistama liittymismaksu.
Toimintavuoden kuluessa yhdistykseen liittyvän jäsenen ensimmäinen jäsenmaksu voidaan
hallituksen päätöksellä määrätä maksettavaksi jäljellä olevien täysien kalenterikuukausien
suhteessa.
5.2. Itsesääntelymaksu
Maksullisten puhelinpalveluiden itsesääntelyn valvontaa varten yhdistys voi periä jäseniltään
ja muilta puhelinpalveluiden tuottajilta itsesääntelymaksua. Muilta puhelinpalveluntuottajilta
itsesääntelymaksu voidaan periä erikseen tehtävien sopimusten perusteella.
Maksu perustuu palvelutoiminnan liikevaihtoon ja sen suuruus päätetään vuosittain Teleforum
ry:n vuosikokouksessa. Maksu laskutetaan kahdessa erässä.

6 § Jäsenyyden päättyminen
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenyys päättyy
yhden kuukauden kuluttua ilmoittamisesta.
Jos jäsen pysyvästi lakkaa olemasta puhelinpalveluntuottaja tai joutuu vararikkotilaan,
päättyy jäsenyys niin pian kuin hallitus on asian todennut kokouksessaan.
Yhdistyksestä voidaan erottaa jäsen, joka toimii vastoin lakia, ei noudata näitä sääntöjä
tai niiden nojalla tehtyjä päätöksiä tai sopimuksia, jatkuvasti menettelee tavalla, joka ei
ole yhdistyksen toimintaperiaatteiden mukaista tai jättää maksamatta jäsenmaksun näissä
säännöissä määrättynä aikana. Erottamispäätöksessä hallituksen on oltava yksimielinen
tai muutoin asian ratkaisee yhdistyksen kokous. Erottamispäätöksestä on viipymättä
annettava tieto erotetulle jäsenelle.
Eronnut tai erotettu jäsen ei ole oikeutettu osuuteen yhdistyksen varoista.

7 § Yhdistyksen varsinainen kokous
Yhdistys kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen kokoukseen, joka pidetään hallituksen
määräämänä päivänä ennen huhtikuun 30. päivää.
Kutsu varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä kaikille jäsenille kirjallisesti sähköpostitse
tai kirjeitse vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksessa
käsiteltävät asiat. Etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista hallituksen erikseen määrittelemällä tavalla.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden
ääntenlaskijan valinta
– kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
– hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja varainhoidosta
– tilintarkastajien kertomus edellisen vuoden tilien ja toiminnan tarkastamisesta
– edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen
– tili- ja vastuuvapauden myöntäminen ja päättäminen toimenpiteistä, joihin hallituksen
ja tilintarkastajien kertomukset antavat aihetta
– hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden sekä heidän matkakorvaustensa ja
päivärahojensa perusteiden vahvistaminen
– hallituksen jäsenten valitseminen
– tilintarkastajan ja hänen varamiehensä valinta
– seuraavan toimintavuoden tulo- ja menoarviosta päättäminen sekä siihen liittyvänä jäsenmaksujen
ja itsesääntelymaksun vahvistaminen
– asiat, jotka yhdistyksen jäsen haluaa ottaa käsiteltäviksi ja joista on kirjallisesti ilmoitettu
hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta
– muut hallituksen esittämät asiat

8 § Ylimääräinen kokous
Jos hallitus pitää tarpeellisena tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii,
on hallituksen kutsuttava yhdistys ylimääräiseen kokoukseen.
Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä kaikille jäsenille kuten varsinaiseen kokoukseenkin.

9 § Äänioikeus ja äänestäminen
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella läsnäolevalla jäsenellä on yksi ääni lukuun ottamatta
kannatusjäseniä, joilla ei ole äänioikeutta.
Jäsen saa valtakirjan nojalla käyttää myös toisen jäsenen äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.
Älköön kukaan jäsen kuitenkaan äänestäkö enemmällä kuin 10 %:lla kokouksessa
edustettuina olevista äänistä.

10 § Toiminta – ja tilivuosi
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Päätetyt tilit ja toimintakertomus on
esitettävä tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen varsinaista kokousta. Tilintarkastajien
on annettava tilintarkastuskertomus hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
varsinaista kokousta.

11 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa vähintään neljä- ja enintään kahdeksanjäseninen hallitus, jonka
valitsee varsinainen kokous. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi.

Hallituksen jäseneksi voidaan valita henkilö, joka on yhdistyksen jäsen, yhdistyksen jäsenen hallituksen jäsen tai yhdistyksen jäsenen palveluksessa. Hallitukseen voidaan valita asiantuntijajäseneksi yksi henkilö yhdistyksen jäsenkunnan ulkopuolelta.

Hallituksen jäseneksi tulee valita yksi yhdistyksen kannatusjäsenistöä edustava henkilö, mikäli tällainen henkilö on asetettu ehdolle tehtävään.

Jos hallituksen jäsen eroaa hallituksesta tai ei enää täytä edellä hallituksen jäsenelle asetettuja
edellytyksiä ennen vaalikauden päättymistä, ei hänen tilalleen valita uutta jäsentä,
mikäli jäljelle jäävä hallitus on vähintään kolmehenkinen.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Asiantuntijajäsen ja kannatusjäsenistön edustaja eivät voi toimia hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan sekä muita toimikuntia tarpeen mukaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä
sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, joista
ainakin yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä.

12 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tulee näitä sääntöjä noudattaen ja yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten
mukaisesti hoitaa yhdistyksen asioita.
Hallituksen tehtävänä on mm.:
– huolehtia asioista, jotka koskevat yhdistyksen tai sen jäsenten yhteisiä etuja
– toimia puhelinpalveluntuottajien yhteistyön edistäjänä ja riitaisuuksien välittäjänä
– ottaa tarvittaessa toimeensa toimitusjohtaja tai muu yhdistyksen toimeenpanotehtävien
vaatima henkilökunta sekä sopia heidän työehdoistaan
– nimittää Maksullisten puhelinpalveluiden eettisen lautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet
ja päättää heidän palkkioistaan
– kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja panna täytäntöön
niissä tehdyt päätökset
– laatia varsinaiselle kokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta ja varainhoidosta, tulo-
ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma seuraavan vuoden toimintaa varten
– hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

13 § Toimitusjohtaja
Mikäli yhdistyksellä on toimitusjohtaja, tulee hänen hallituksen määräämällä tavalla ja
sen antamien ohjeiden mukaisesti johtaa yhdistyksen toimistoa, valmistella hallituksen ja
sen työvaliokunnan käsiteltäväksi tulevat asiat sekä huolehtia päätösten toimeenpanosta.

14 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, kaksi hallituksen jäsentä
yhdessä tai se tai ne toimihenkilöt, jotka hallitus siihen määrää.

15 § Sääntöjen muuttaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen varsinaisen kokouksen tekemällä päätöksellä,
jota on puoltanut vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muutosehdotus
on sisällytettävä kokouskutsuun.

16 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistys voidaan purkaa siten, että siitä päätetään kahdessa yhdistyksen kokouksessa,
joiden välillä kuluu vähintään kaksi viikkoa. Viimeksi pidettävässä kokouksessa tulee
purkamista tarkoittavaa ehdotusta kannattaa vähintään 5/6:n annetuista äänistä.
Varat, joita yhdistyksellä on sitä purettaessa, on käytettävä yhdistyksen viimeisessä kokouksessa päätettävällä tavalla lisäarvopalveluliiketoimintaa edistäviin tarkoituksiin.

(comments disabled)